فساد نفتی

شرکت های بزرگ نفتی به م...

01:03

شرکت های بزرگ نفتی به معنای فساد ب...

جعبه سیاه فساد نفتی کیس...

02:47

جعبه سیاه فساد نفتی کیست؟

دادگاه متهمان پرونده ف...

00:29

دادگاه متهمان پرونده فساد نفتی

افشاگری زاکانی در مورد ...

06:10

افشاگری زاکانی در مورد فساد نفتی

دادگاه رسیدگی به پروند...

00:47

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

دادگاه رسیدگی به پروند...

00:35

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

دادگاه رسیدگی به پروند...

00:44

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

روایت زاکانی از فساد در...

05:59

روایت زاکانی از فساد در قراردادها...

دادگاه علنی رسیدگی به پ...

00:24

دادگاه علنی رسیدگی به پرونده فساد ...

هشتمین جلسه بررسی پرون...

00:36

هشتمین جلسه بررسی پرونده فساد نفت...

استرداد یکی از عوامل اص...

01:23

استرداد یکی از عوامل اصلی پرونده ف...

دادگاه علنی رسیدگی به پ...

00:56

دادگاه علنی رسیدگی به پرونده فساد ...

توضیحات کامل در مورد فس...

10:42

توضیحات کامل در مورد فساد نفتی کرس...

نهمین نشست دادگاه رسید...

00:44

نهمین نشست دادگاه رسیدگی به پروند...